ANBI

ANBI-gegevens

 

Stichting Youth for Christ Delft
Hermesstraat 65
2624 BG Delft
Tel: 06 43 01 98 96‬
bestuur@youthforchristdelft.nl
Delft.yfc.nl
KvK 75022192
RSIN 860111982
Rekening: NL69 RABO 0346 3251 88

Organisatie
De stichting is verbonden met Stichting Youth for Christ Nederland. Deze verbondenheid komt tot uitdrukking in een overeenkomst met Stichting Youth for Christ Nederland. De stichting erkent dat de rechten op de naam “Youth for Christ” in Nederland berusten bij Stichting Youth for Christ Nederland. Stichting Youth for Christ Delft is uitvoerder van The Mall Jongerenwerk in Delft.

Doelstelling
Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ Delft jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop.

De stichting stelt zich, vanuit haar christelijke grondslag en identiteit, tot doel activiteiten en werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de jongeren in Delft en omgeving, ongeacht hun geloof, ras, geslacht, opleiding, of anderszins.
De stichting werkt waar mogelijk samen met andere organisaties, (overheids)instanties, kerken en andere betrokken partijen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van activiteiten en door het bouwen aan relaties, zowel tussen jongeren onderling als tussen jongeren en vrijwilligers van de stichting. Activiteiten, programma’s en relaties zijn een middel om gedrag van jongeren positief te beïnvloeden. Zo mogelijk participeert de stichting in landelijke activiteiten.

Jaarverslag
Vanaf 1 januari 2020 heeft Stichting Youth for Christ Delft de werkzaamheden in Delft overgenomen van Stichting Youth for Christ NL.

Over de afgelopen jaren verwijzen we u voor de verantwoording van onze activiteiten en financiën naar formulier Publicatieplicht ANBI Algemeen, per jaar:

Bestuur
Dhr. Marinus Meinster (voorzitter)
Dhr. Pieter Lekkerkerk (penningmeester)
Mevr. Dianne Slingerland – Meijer (secretaris)

De contactgegevens van het bestuur zijn:
Bestuur St. Youth for Christ Delft
T.a.v. M. Meinster
Hermesstraat 65
2624 BG Delft
bestuur@youthforchristdelft.nl

Beloningsbeleid
Bestuursleden van Stichting Youth for Christ Delft ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel is het in sommige gevallen mogelijk een vergoeding te krijgen voor daadwerkelijk gemaakte onkosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Voor het beloningsbeleid van de betaalde medewerkers, waaronder directie (coördinerend jongerenwerker) en jongerenwerkers verwijzen wij naar het personeelsreglement 2019 van Youth for Christ Nederland.